کالیبراسیون

آزمایشگاه شیمی و حجم

کالیبراسیون انواع سانترفیوژ، انواع ظروف حجمی(پیپت، بالن، بورت، پیکنومتر....)، فلوکاپ، رفراکتومتر، اسپکتروفتومتر، چگالی سنج، انواع هیدرومتر، ویسکومتر، هدایت سنج، pH meter، و ....

آزمایشگاه شیمی و حجم

گواهینامه ها